Om oss

En 250 årig resumé över Torekovs Gamla Skola:s utveckling.
Vi börjar tidsresan 15 april 1769 med att återge byggnadskontraktet för den första skolbyggnaden som lyder så här:
I Herrens namn är emellan undertecknade följande Contrakt upprättat, nemligen att jag Mårten Pehrsson och jag Påhl Sandgren åtaga oss för Torekovs invånare på den tomt och ställe som anvisat blifver detta år uppsätta Skolehus, tjugofyra aln i längden och tio aln i bredden, med en kammare ofvan uppå, och för öfrigt aldeles lika efter os blivit förelagd, samt därvid förfärdiga alt timmermansarrbete, som utom och inom huset ärfodras kan. Äfven det med utandörrar förse, och skall detta hus komma att stå en full aln ifrån jorden på sina Foträn på alla sidor. Kommandeinvånare att tillsläppa alt ärfoderligt trävirke och till os betala et hundrade sextio daler Rsmt, et lispund rotskär och tvenne carduser tobac, af vilken contante summa vi nu på handen os under arbete njuta så mycket i förskott, som vi nödvändigt ärfodra, dock så att sextio daler Smt blifva innestående til dess hela byggnaden är från os fulfärdig och undergått laga granskning.
Hvaremot jag Wennerberg å Torekovs invånares vägnar försäkrar timmermännen Mårten Pehrsson och Påhl Sandgren at tå the till alla delar fulgöra hvad ofvan betingat och aftalt är, skola den accorderade summan på sätt som föreskrivet är, oafkortat hafva at åtnjuta. Sådant varder med våra händer i nedanskrifne vitnens närvaro stadfästet.

Vi fortsätter tidsresan och mellanlandar under året 1842. 
Detta år fick hela Sverige en folkskolestadga att följa och samma år revs därför den gamla byggnaden och ersattes av nuvarande tegelbyggnad. Framsyntheten att bygga i tegel räddade skolan från större skador vid branden i centrala byn 1858. Därefter löper skolverksamheten helt normalt fram till 1958. Klassfoton med namn finns bevarade i skolans ägo till glädje för intresserade med första datering 1916 och därefter med ojämn datering fram t.o.m 1958.
1958 börjar en dramatisk period med flytten till Nya Skolan i Sandlyckan. Efter kraftfulla protester från boende i Torekov backade nämnden och ärendet hamnade i malpåse. 1965 var tiden mogen för att avsluta malpåsen och bilda den ideella föreningen Torekovs Gamla Skola för att ta över driften av Gamla Skolan i evig tid bl. a. som samlingslokal för nytta byborna. Finansieringen för nödvändiga förbättringar kunde ordnas genom att sälja tillräckligt många andelar kompletterat med lån i banken. Personlig borgen från styrelsen krävdes. Ändamålet är fortsatt detsamma medan det här med personlig borgen inte är längre aktuellt.

Julbasaren startade redan 1962 och är än idag en uppskattad årlig tilldragelse söndagen den 2:e advent.

Idag har vi ett arrendeavtal med Svenska Kyrkan där vi fortsatt driver Gamla Skolan som en populär bygdegård/samlingslokal: Loftet på andra våningen är populärast för mindre styrelsemöten medan däremot Salen på första våningen är populärast för festligheter upp till ca 55 personer. Hyran är överkomlig. Under sommarmånaderna är det kommersiella intressen som tar över.
Under denna tid är det istället populärt att hyra bord och stolar till de festliga tilldragelser som då brukar gå av stapeln i byns olika trädgårdar
Vår vaktmästare tar hand om allt från uthyrningar till att ta emot intresseanmälningar för att stödja oss genom att teckna sig för några andelar á 100 kr.